Óvodai beíratás

írta: hedervar.hu 2017/03/29

(eredeti az óvoda dokumentumai között megtalálható)

Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

Napsugár Tagóvodája

9178 Hédervár, Árpád u 09.

E-mail: ovoda@hedervar.hu

 

Értesítjük a kedves Szülőket, a 2017/2018-as nevelési évre az

ÓVODAI BEIRATÁS

2017. április 27-én, csütörtökön 8-12 óráig április 28-án, pénteken 13-16 óráig lesz

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, és még nem jártak óvodába. Előjegyzésre várjuk azokat a gyermekeket, akik 2014. szeptember 1-2015. augusztus 31. születtek.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön, vagy más körzet óvodájában teljesíti, a szülők, kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2017. május 13-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak. Óvodánk felvételi körzete: Hédervár község közigazgatási területe. Más településen lakó óvodáskorúak tekintetében is elláthatjuk az óvodai nevelést, amennyiben az összes gyermeket felvettük körzetünkből.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig: 2017. május 19-ig. Az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Hédervár Község jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 2 példányban írásban benyújtani.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

Vereb Zsolt

Igazgató

 

Tóthné Göndöcs Anamária

Tagintézmény vezető

Hédervár, 2017. március 24.

 

Megosztás

Közösség